Selecteer een pagina

Afspraken

Algemene Voorwaarden


Artikel 1. lnleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Site Squad en de afnemer en hebben betrekking op het leveren van een website, de bijbehorende diensten en producten, webhosting en logo ontwerp. De afnemer verklaart dat hij kennis heeft genomen van- en akkoord gaat met onderstaande artikelen. Site Squad behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de Algemene Voorwaarden te wijzigen, al dan niet ingegeven door wettelijke bepalingen dan wel technische ontwikkelingen en/of wijzigingen van de diensten en producten. Wijzigingen zullen door Site Squad bekend gemaakt worden via de website www.sitesquad.nl en zijn ten alle tijden ook op te vragen door de afnemer.

Artikel 2. Omschrijving van begrippen

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, de volgende betekenis:

2.1 Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Site Squad en de afnemer, zonder uitzondering.

2.2 CMS: Content Management System, een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt documenten en gegevens op internet te publiceren.

2.3 Content: lnhoud van de website zoals teksten, video’s, foto’s, muziek, geluidsfragmenten en andere vormen van communicatie uitingen, die door Site Squad in opdracht van afnemer dan wel door de afnemer zelf of door derden op de website wordt geplaatst.

2.4 Afnemer: De wederpartij (klant) met wie Site Squad een overeenkomst heeft gesloten.

2.5 Site Squad: Is onderdeel van A² Solutions en is als handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 55242294.

2.6 Site Squad content: De door Site Squad op de website geplaatste content (niet afkomstig van afnemer, direct of indirect), zoals teksten, video’s, foto’s, muziek, geluidsfragmenten en andere vormen van communicatie uitingen.

2.7 Domeinnaam: is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem (op internet) waarmee computers zoals webservers en mailservers alsmede bepaalde diensten en toepassingen kunnen worden geïdentificeerd.

2.8 Webhosting: is een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website.

2.9 Server: Een computer ook wel Server genoemd waar de website inclusief content is opgeslagen.

2.10 Website: De door Site Squad voor afnemer ontwikkelde website waar eventuele e­ mailadressen bij horen en/of webhosting.

2.11 Logo ontwerp: het logo dat door Site Squad wordt ontworpen voor de afnemer en als aparte dienst wordt afgenomen.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Site Squad en de afnemer en hebben betrekking op alle afgenomen producten en/of diensten.

3.2 De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de afnemer beschikbaar gesteld en zijn uiteraard ook beschikbaar via de website www.sitesquad.nl.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

3.4 Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor bepaalde producten en/of diensten.

3.5 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

4.1 Alle door Site Squad gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend met een geldigheid van 14 (kalender)dagen, tenzij in het aanbod schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer een door Site Squad ter beschikking gesteld offerteformulier volledig invult en akkoord gaat met de prijs aanbieding, maar ook de daarbij gestelde voorwaarden aanvaard.

4.3 Site Squad stuurt de afnemer altijd per e-mail een bevestiging van de Overeenkomst.

Artikel 5. Dienstverlening

5.1 Site Squad doet haar best om de website in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden te leveren.

5.2 Site Squad doet haar best het product of de dienst te leveren binnen de overeengekomen termijn. Echter dienen alle leveringstermijnen slechts als richtlijn en kunnen hier geen rechten aan ontleend worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 De dienstverlening heeft betrekking op keuzes die geboden worden op de website en bestaan in z’n totaliteit of gedeelte hiervan uit:

  • Het registreren en/of verhuizen van een Domeinnaam.
  • Het inrichten en opleveren van de website inclusief CMS.
  • Het hosten van de website op een Server van Site Squad of van een derde partij.
  • Het onbeperkt aanmaken van email-adressen.
  • Het leveren van service en ondersteuning met betrekking tot de website.

5.4 Site Squad heeft het recht de dienstverlening te beperken of tijdelijk buiten gebruik te stellen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden, zonder dat afnemer recht heeft op een schadevergoeding. Dit geldt ook voor de indirect geleverde diensten via derden.

5.5 Site Squad heeft het recht de dienstverlening aan te passen en/of te verbeteren aan veranderingen in de techniek of andere aan het ondernemingsbelang gerelateerde zaken, zonder dat afnemer recht heeft op schadevergoeding.

5.6 Site Squad doet haar best om tijdelijk opschortingen en/of verandering aan de dienstverlening zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen/schade opgelopen door de opschortingen en/of veranderingen.

Artikel 6. Verplichtingen afnemer

6.1 Afnemer zal zich opstellen en gedragen volgens hetgeen van een zakelijke relatie verwacht mag worden. De afnemer zal onder meer Site Squad alle benodigde gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor uitvoeren en opleveren van de producten/diensten.

6.2 Afnemer verklaart dat alle gevraagde informatie en gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

6.3 Afnemer stelt Site Squad zo snel mogelijk op de hoogte in het geval van wijziging van belangrijke gegevens.

6.4 Afnemer heeft niet het recht de Overeenkomst over te dragen aan derden tenzij Site Squad hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

6.5 Het is verboden voor de afnemer om producten en/of diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Nederlandse Wet.

6.6 Afnemer behoedt Site Squad volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot werkzaamheden die door Site Squad zijn verricht.

Artikel 7. Betaling

7.1 Afnemer betaalt de in de overeenkomst vermelde prijs voor bestelde diensten en/of producten. Alle bedragen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk vermeld, in euro’s en exclusief BTW.

7.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit maandelijkse verschuldigde bedragen en/of eenmalige verschuldigde bedragen.

7.3 De maandelijkse vergoedingen dienen te worden voldaan via een automatisch incasso waarvoor de afnemer vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven bij het afsluiten van de Overeenkomst.

7.4 Eenmalige vergoedingen worden apart gefactureerd. De afnemer dient de factuur binnen 14 (kalender) dagen na factuurdatum te voldoen.

7.5 Indien de afnemer de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is afnemer in verzuim. De afnemer is verplicht vanaf de datum van verzuim eventuele bijkomende administratiekosten te betalen, deze kosten bedragen € 35,- exclusief BTW.

7.6 Indien de afnemer in betalingsverzuim is, is afnemer naast het verschuldigde bedrag en de vergoeding van eventuele bijkomende administratiekosten verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.7 Indien de afnemer na betalingsherinnering nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle producten en/of diensten waarop de wanbetaling betrekking heeft door de leverancier (Site Squad of derden) tijdelijk opgeschort.

Artikel 8. Domeinnaam

8.1 Indien de afnemer niet beschikt over een Domeinnaam zal Site Squad de Domeinnaam registreren.

8.2 Site Squad doet haar best om een gewenste Domeinnaam te registreren. Site Squad kan echter geen garantie geven dat de gewenste Domeinnaam ook succesvol geregistreerd kan worden daar deze wellicht niet beschikbaar is of niet geregistreerd kan/mag worden.

8.3 Indien afnemer reeds een Domeinnaam heeft geregistreerd en deze wenst te gebruiken voor een Site Squad website dient de afnemer in het kader van de Overeenkomst deze over te dragen aan Site Squad. Site Squad zorgt voor de koppeling tussen Domeinnaam en website.

Artikel 9. Ontwikkeling en oplevering website

9.1 Na het tot stand komen van de overeenkomst voor het maken van een website, neemt Site Squad contact op met afnemer omtrent de oplevering. In het geval dat afnemer een bestaande website heeft zal Site Squad de afnemer de benodigde informatie verstrekken die nodig is om een overstap naar Site Squad of een geselecteerde partner te maken.

9.2 Afnemer verstrekt alle benodigde informatie om een eventuele overstap naar Site Squad mogelijk te maken.

9.3 Site Squad draagt zorg, zover de techniek Site Squad hier niet in beperkt, de website zo veel mogelijk in de huisstijl of andere specifieke wensen van de afnemer in te richten.

9.4 Site Squad plaatst voorafgaand aan oplevering kosteloos Content afkomstig van de afnemer voor maximaal 3 pagina’s.

9.5 Na inrichting en plaatsing stuurt Site Squad de klant een e-mail over de oplevering met daarin een tijdelijke url van de website. De afnemer heeft 5 werkdagen de tijd om eventuele aanpassingen door te geven aan Site Squad. Indien deze worden geaccepteerd zal Site Squad de aanpassingen verwerken en de aangepaste website opleveren. Na deze aanpassingen geldt de website als geaccepteerd. Eventuele verdere wijzigingsverzoeken zullen worden verwerkt op basis van meerwerk en apart worden gefactureerd aan de afnemer.

9.6 De website wordt geacht te zijn geaccepteerd door afnemer wanneer de afnemer binnen de termijn van 5 werkdagen geen verzoek tot aanpassingen heeft ingediend en na afloop van de in artikel 9.5 genoemde aanpassingen.

9.7 Afnemer garandeert dat hij gerechtigd is alle verstrekte Content te gebruiken.

9.8 Afnemer garandeert dat alle Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving en tevens geen pornografisch materiaal bevat (volwassen- of kinderporno dan wel erotische kinderafbeeldingen), niet aanzet tot haat en/of geweld.

9.9 Site Squad is niet aansprakelijk voor eventueel verlies van Content door bijvoorbeeld technische storingen. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewaren van Content.

9.10 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Site Squad Content berusten bij Site Squad en/of partners/licentiegevers. Gedurende de overeenkomst verleent Site Squad een niet­ exclusief recht om de Site Squad Content te gebruiken voor de website. Site Squad is altijd gerechtigd de Content aan te passen en/of te verwijderen. De afnemer kan geen aanspraak maken op enige geleden schade die hieruit kan voortvloeien.

Artikel 10. Hosting

10.1 Gedurende de overeenkomst zal Site Squad aan afnemer webhosting verlenen ten behoeve van de bereikbaarheid van de website. De website zal in het kader van technische mogelijkheden, beheer en bereikbaarheid alleen op een Site Squad server of een server van een door Site Squad geselecteerde partner kunnen worden gehost.

10.2 Site Squad en/of geselecteerde partner zal haar uiterste best doen de Server en website te beveiligen tegen onbevoegde toegang.

Artikel 11. Service en ondersteuning

11.1 Afnemer heeft na oplevering van de website recht op ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het verstrekken van voorlichting die betrekking heeft tot het CMS en/of andere vragen die betrekking hebben op de dienstverlening.

11.2 Site Squad is ten alle tijden gerechtigd de door afnemer gevraagde wijzigingen niet uit te voeren.

Artikel 12. Licentieovereenkomst software

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software zullen altijd uitsluitend toekomen aan Site Squad en of haar licentiegevers. De afnemer kan nimmer aanspraak maken op enige vorm van overdracht.

12.2 Gedurende de overeenkomst verleent Site Squad de afnemer een niet-exclusieve, niet­ overdraagbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Software door afnemer, en alleen voor gebruik van haar organisatie, op de manier zoals beschreven in de Documentatie.

12.3 Het is afnemer niet toegestaan (en mag derden niet toestaan om) de gehele of delen van de Software of documentatie te modificeren, aan te passen, te vertalen, te sub-licentieren, te verhuren, of te leasen.

12.4 Het is afnemer niet toegestaan reverse engineering uit te voeren op de Software en mag de software op geen enkele wijze decompileren, disassembleren, of de broncode op enige andere wijze afleiden.

Artikel 13. Looptijd en beeindiging van overeenkomst

13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De afnemer is gerechtigd op ieder moment de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.

13.2 De looptijd wordt berekend van het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.

13.3 Indien Site Squad de keuzemogelijkheid biedt voor overeenkomsten van één of meerdere jaren en afnemer expliciet aangeeft de overeenkomst aan te willen gaan voor een periode van één of meerdere jaren dan wordt na de duur van de overeenkomst de verbintenis automatisch omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

13.4 Wanneer de afnemer de in punt 13.3 gestelde termijn van meerdere jaren na de looptijd wenst op te zeggen dan kan dit met inachtneming van maximaal één maand opzegtermijn.

 


 Download hier de Algemene Voorwaarden in PDF.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0